قدرت مشت محمد علی کلی چند کیلوگرم بوده است

قدرت مشت محمد علی کلی چند کیلوگرم بوده است

تاکنون 127 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 250 (78 نفر)
  • 350 (49 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی