کدام گزینه در مورد عدد جرمی درست می باشد؟

کدام گزینه در مورد عدد جرمی درست می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی