کدامیک از دستگاه های شبکه ای زیر می توانند بر اساس آدرس دهی IP در خصوص فورواردینگ ترافیک،اتخاذ تصمیم نمایند؟

کدامیک از دستگاه های شبکه ای زیر می توانند بر اساس آدرس دهی IP در خصوص فورواردینگ ترافیک،اتخاذ تصمیم نمایند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی