نخستین سوره ای که پیامبر آن رادر مکه اعلان نمود؟

نخستین سوره ای که پیامبر آن رادر مکه اعلان نمود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی