کدام امام در کودکی با شجاعت با خلیفه بنی عبایس سخن گفت؟

کدام امام در کودکی با شجاعت با خلیفه بنی عبایس سخن گفت؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت امام جواد ع (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی