شکل نهایی کوه های البرز وزاگرس به کدام دوره زمین شناسی باز میگردد؟

شکل نهایی کوه های البرز وزاگرس به کدام دوره زمین شناسی باز میگردد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی