دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند....وصف حال کدام شاعر است؟

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند....وصف حال کدام شاعر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی