رییس جمهور فرانسه در تاریخ1978میلادی چه کسی بوده است؟(جگـرسفید)

رییس جمهور فرانسه در تاریخ1978میلادی چه کسی بوده است؟(جگـرسفید)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی