به كدام سوره «العقود» نیز گفته می‌‌شود؟

به كدام سوره «العقود» نیز گفته می‌‌شود؟

تاکنون 23 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مائده (19 نفر)
  • سجده (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی