در ویندوز از گزینه Send To می توان برای .......... استفاده کرد.

در ویندوز از گزینه Send To می توان برای .......... استفاده کرد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی