عدد 30 را به نیم تقسیم کن و عدد 10را به حاصل آن اضافه کن چه عددی به دست می آید ؟

عدد 30 را به نیم تقسیم کن و عدد 10را به حاصل آن اضافه کن چه عددی به دست می آید ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی