به ویژگی انسان که به غیر انسان نسبت داده می شود چه می گویند؟

به ویژگی انسان که به غیر انسان نسبت داده می شود چه می گویند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی