\\"دار وک\\" به چه معناست؟(لغت شمالی)

\\"دار وک\\" به چه معناست؟(لغت شمالی)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی