مزدک و طرفدارانش به دستور کدام پادشاه ساسانی به قتل رسیدند؟

مزدک و طرفدارانش به دستور کدام پادشاه ساسانی به قتل رسیدند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی