طبق گفته محققان انسان های راست دست بطور میانگین بیشتر از افراد چپ دست زندگی میکنند حال چندسال به نظر شما؟

طبق گفته محققان انسان های راست دست بطور میانگین بیشتر از افراد چپ دست زندگی میکنند حال چندسال به نظر شما؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی