{سازه}در زبان مازندرانی به چه معناست؟{فری88}

{سازه}در زبان مازندرانی به چه معناست؟{فری88}

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی