کدام پستانداران کوررنگ نیستند؟؟

کدام پستانداران کوررنگ نیستند؟؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • انسان و اسب (1 نفر)
  • فقط انسان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی