.....درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد می کند.

.....درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد می کند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی