تکمیل بیت:چو بشنوی سخن اهل دل مگو که....../سخن شناس نه ای جان من.....اینجاست

تکمیل بیت:چو بشنوی سخن اهل دل مگو که....../سخن شناس نه ای جان من.....اینجاست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی