در کدام روش تولید مثل , علاوه بر افزایش تعداد جاندار , تنوع در جمعیت جانداران جدید به وجود می آید؟

در کدام روش تولید مثل , علاوه بر افزایش تعداد جاندار , تنوع در جمعیت جانداران جدید به وجود می آید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی