چو زرین سپر برگرفت آفتاب سرجنگجویان برآمد ز خواب

چو زرین سپر برگرفت آفتاب سرجنگجویان برآمد ز خواب

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی