ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش باید برون کشید از این ورطه رخت خویش

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش باید برون کشید از این ورطه رخت خویش

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی