برای رفع آسیب به انگشتان و مچ دست هنگام کار با صفحه کلید کدام یک از راه های زیر مناسب تر است؟

برای رفع آسیب به انگشتان و مچ دست هنگام کار با صفحه کلید کدام یک از راه های زیر مناسب تر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی