برای ایجاد و ارسال یک نامه از طریق اینترنت از چه نرم افزاری استفاده می شود؟

برای ایجاد و ارسال یک نامه از طریق اینترنت از چه نرم افزاری استفاده می شود؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نرم افزار مرورگر اینترنت (4 نفر)
  • نرم افزار تولید صفحه گسترده (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی