طرح فیزیکی یا آرایش رایانه ها، کابل ها و سایر اجزای شبکه چه نامیده می شود؟

طرح فیزیکی یا آرایش رایانه ها، کابل ها و سایر اجزای شبکه چه نامیده می شود؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • توپولوژی (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی