کدامیک از موارد زیر جزو ویژگیهای مدیریت خانواده نیست؟؟

کدامیک از موارد زیر جزو ویژگیهای مدیریت خانواده نیست؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی