اولین دو قلوی به هم چسبیده ، .................. چالکورنیت هستند

اولین دو قلوی به هم چسبیده ، .................. چالکورنیت هستند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی