در چه سالی اولین رصد خانه دوار خورشیدی به فضا پرتاب شد؟

در چه سالی اولین رصد خانه دوار خورشیدی به فضا پرتاب شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی