.......... برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی و نگهداری و سازماندهی اطلاعات به کار می رود.

.......... برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی و نگهداری و سازماندهی اطلاعات به کار می رود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی