تنها حیوانی است که زبان ندارد؟

تنها حیوانی است که زبان ندارد؟

تاکنون 92 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ماهی (67 نفر)
  • مار (25 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی