تنها حیوانی است که زبان ندارد؟

تنها حیوانی است که زبان ندارد؟

تاکنون 100 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ماهی (78 نفر)
  • مار (22 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی