کدام واحد اندازه گیری در حافظه از بقیه گزینه ها بزرگ تر است؟

کدام واحد اندازه گیری در حافظه از بقیه گزینه ها بزرگ تر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی