.قدرت بینایی جغد......برابر قدرت دید انسان است.

.قدرت بینایی جغد......برابر قدرت دید انسان است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی