اولین خودروی اسپرت بنزینی که ازسیستم تزریق مستقیم سوخت استفاده کرد؟___هری پاتر__

اولین خودروی اسپرت بنزینی که ازسیستم تزریق مستقیم سوخت استفاده کرد؟___هری پاتر__

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی