این بیت از کیستو نپرسیم که فواره ی اقبال کجاست؟ و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است؟

این بیت از کیستو نپرسیم که فواره ی اقبال کجاست؟ و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی