براى انتغال امتىاز براى ىک فرد دىگر باىد چقد امتىاز داشته باشد

براى انتغال امتىاز براى ىک فرد دىگر باىد چقد امتىاز داشته باشد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی