شدت ناشی از یک باران 3ساعته به ترتیب 5 ،15،و 7 میلی متر بر ساعت می باشد عمق خالص جریان خروجی 15 میلی متر برآورد شده

شدت ناشی از یک باران 3ساعته به ترتیب 5 ،15،و 7 میلی متر بر ساعت می باشد عمق خالص جریان خروجی 15 میلی متر برآورد شده

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی