این شعر از کیست؟چو رخت خویش بر بستم از این خاک/همه گفتند با ما آشنا بود/ولیکن کس ندانست این مسافر/چه گفت وبا که گفت

این شعر از کیست؟چو رخت خویش بر بستم از این خاک/همه گفتند با ما آشنا بود/ولیکن کس ندانست این مسافر/چه گفت وبا که گفت

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی