این شعر از کیست؟\\"باز كن از سر گیسویم بند پند بس كن كه نمیگیرم پند \\"؟؟

این شعر از کیست؟\\"باز كن از سر گیسویم بند پند بس كن كه نمیگیرم پند \\"؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی