کدام نوع سوختگی با باعث بی حسی بدن میشود؟

کدام نوع سوختگی با باعث بی حسی بدن میشود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی