کدام موجود میتواند تفکر کند بعد تصمیم بگیرد بعد عمل کند؟

کدام موجود میتواند تفکر کند بعد تصمیم بگیرد بعد عمل کند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی