کدامیک از آلات موسیقی زیر اندازه تندی و کندی ریتم هر قطعه موسیقی را بر حسب درجه بندی آن آلت تعیین میکند؟

کدامیک از آلات موسیقی زیر اندازه تندی و کندی ریتم هر قطعه موسیقی را بر حسب درجه بندی آن آلت تعیین میکند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی