مقام معظم رهبری این عمل را افضل اعمال نامیده اند.

مقام معظم رهبری این عمل را افضل اعمال نامیده اند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی