کدام گزینه بیانگر واحد سنجش سرعت cpuاست؟سیما60

کدام گزینه بیانگر واحد سنجش سرعت cpuاست؟سیما60

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی