عمل واحد پردازش مرکزی در کامپیوتر را می توان به ..... در انسان تشبیه کرد--سیما60

عمل واحد پردازش مرکزی در کامپیوتر را می توان به ..... در انسان تشبیه کرد--سیما60

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی