کدام منطقه در دوردان هشت سال دفاع مقدس برای دشمن اهمیت بسیاری داشت از نظر نظامی سیاسی

کدام منطقه در دوردان هشت سال دفاع مقدس برای دشمن اهمیت بسیاری داشت از نظر نظامی سیاسی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی