1000 ریال معادل چند تومان است؟

1000 ریال معادل چند تومان است؟

تاکنون 41 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • صد هزار تومان (23 نفر)
  • ده هزار تومان (18 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی