این سخن از کیست:هرگز زانو تخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم شود

این سخن از کیست:هرگز زانو تخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم شود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی