اولين پايگاه لرزه نگاري ايران در شهر ............بنا شده.مافيا

اولين پايگاه لرزه نگاري ايران در شهر ............بنا شده.مافيا

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی