بدن انسان برای حفظ تعادل هنگام ایستادن از چند عضله استفاده میکند؟

بدن انسان برای حفظ تعادل هنگام ایستادن از چند عضله استفاده میکند؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 600 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی