اگر 2سیب از 3 سیب بردارین چند تا سیب دارین؟

اگر 2سیب از 3 سیب بردارین چند تا سیب دارین؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی